Nga Blerim Abedini, Birmingham, Britani e Madhe-
Shoqëritë që janë të zhvilluara ndiqen nga dinamizmi i vazhdueshëm kohor. Kjo është arritur për një periudhë të gjatë kohore, duke rezonuar faktorët e ndryshëm kohorë, me një interakcion të vazhdueshëm me qëllim për të kapërcyer prapavajtjen.
Jo rastësisht takova diversitet racorë para një qendre tregtare në Angli, me një përshtjellim kulturorë që ta qetëson shpirtin. Të gjithë konsumatorët nga kontinentet e botës krijuan një frymë të re gjatë përshtypjes së parë. Pra, zbulojmë aktivitetin gradual që e tërhoqi vëmendjen e shumë banorëve të botës të gjejnë rehatinë kulturore, sociale dhe financiare. Një rezonim i faktorëve më se të nevojshëm, për të shtjelluar shoqërinë e mbushur me vlera që sfidojnë të ardhmen!
Dyndja e popullsisë përshkak klimës, rrethanave politike brenda shtetit të lindjes, papunësisë, rritja e ngadalshme e bizneseve të vendit, masat ekonomike për stimulimin e bizneseve prodhuese e jo atyre të vogla, janë disa nga programet që qeveria duhet t’i merr parasysh mbi tavolinën e vendimeve. Nëqoftëse, korrrupsioni është rritur gradualisht duke anashkaluar gjetjen e metodologjisë me ekspertizë speciale atëherë në duel takohen dy faktorë të polarizuar që krijojnë ngrirjen e dukurisë së rritjes shoqërore (dekadencë). Një ndër masat më efikase është konfiskimi i pasurisë e arritur me korrupsion duke i shtuar të njëjtat kapitale në buxhetin e shtetit ose të dedikuar për zhvillimin e komunave rurale dhe atyre me infrastrukturë urbane të amortizuar.
Sa për ilustrim, duke qëndruar në një kafene në Anglinë qendrore, e pashë dallimin kulturor me stilin që preferohet në kafenetë tona. Më ra në sy një libër në të djathtë të tavolinës si dhe një fjalëkryq në të majtë. Derisa tek na letrat e bixhozit dhe gurët e bixhozit janë dominante. Nuk kishte thënë nga xhelozia ai djaloshi, “Si jetoni atje” por nga inati që jemi të vonuar me kohën.
Pra, diversiteti kulturor dhe respektimi i ligjit vendorë janë dy komponenta për një qëndrueshmëri afatgjate, si dhe hap i sigurtë që shkelën tokën me peshën e saj të madhe. Kjo peshë është ajo që ndryshon vendbanimet, biznesin, afrimin kulturorë si dhe simpatinë ndaj shtetit si stimul dhe performansë jetike për ecjen drejt shtigjeve të reja. Është e kqartë se njeriu si faktorë esencial mund të ndryshoj gjërat në krahasim me shtazët, të cilët japin bulmetet e pazavendësueshme për botën.
Duhet patjetër të shtohet se blegtoria dhe bujqësia janë ekonomitë e paorganizuara që sollën deri tek krijimi i kompanive dhe aplikimin e diturisë për lehtësimin e punës agrare deri në vazhdimin e kompanive me teknologji varësisht që e kërkon tregu i konsumatorit. Pra, sa më tepër që e studiojmë materien si interakcion mes tjetrëve atëherë deshifrojmë produktet (dukuritë) makro, të krijuara me miliona vitesh si dhe rrjedhën e tyre në të arrdhmen. Dikush do të pyet pse Elon Musk përjeton ulje dhe ngritje? E gjithë kjo mund të jetë sinonim i tij për një jetë të re, që ndeshet me pasiguritë e të arrdhmes së afërt, si strehim ose luftë kundër ndonjë shkatërimi apokaliptik.

The development of our society
By Blerim Abedini, Birmingham, UK-

Societies that are developed are followed by continuous temporal dynamism. This has been achieved over a long period of time, resonating the various temporal factors, with a continuous interaction with the aim of overcoming the backwardness.
It was no accident that I encountered racial diversity before the mall in England, with a cultural background that soothes the soul. All consumers from the continents of the Earth created a new spirit during the first impression. So we discover the gradual activity that attracted the attention of many inhabitants of the Earth to find cultural, social and financial comfort. A resonance of more than necessary factors, to elaborate the society filled with values that challenge the future!
The influx of the population due to the climate, political circumstances within the country of origin, unemployment, the slow growth of the country’s businesses, economic measures to stimulate productive businesses and not small ones, are some of the programs that the government must take into account on the decision table. . If corruption has gradually increased by ignoring the finding of methodology with special expertise, then two polarized factors meet in a duel that create the freezing of the phenomenon of social growth (decadence). One of the most efficient measures is the confiscation of wealth obtained through corruption by adding the same capital to the state budget or dedicated to the development of rural municipalities and those with amortized urban infrastructure.
As an illustration, while standing in a coffee shop in central England, I saw the cultural difference with the style preferred in our coffee shops. I noticed a book on the right of the desk and a crossword on the left. As far as we are concerned, gambling cards and gambling stones are dominant. That boy had not said out of jealousy, “How do you live there” but out of anger that we are behind the times.
So, cultural diversity and respect for local law are two components for a long-term sustainability, as well as a safe step to tread the Earth with its great weight. This weight is what changes settlements, business, cultural approach as well as sympathy towards the state as a vital stimulus and performance for walking towards new paths.
It is clear that humans as essential factors can change things compared to animals, which provide irreplaceable dairy products for the world.
It must be added that livestock and agriculture are the unorganized economies that led to the creation of companies and the application of knowledge to facilitate agricultural work until the continuation of companies with technology depending on what the consumer market requires.
So, the more we study matter as an interaction between others, then we decipher the macro products (phenomena), created over millions of years as well as their course in the future. One will ask why Elon Musk experiences ups and downs? All of this can be synonymous with a new life, facing the uncertainties of the near future, such as sheltering or fighting against some apocalyptic destruction.