By Blerim Abedini, ISSD N.Macedonia

The current political developments in the Balkans reflect the historical legacy, especially from the last century. During the transition of the 90s, all the Balkan states were under the influence of the political-economic transformation, which was deficient for the states of this peninsula. Wrong decisions in the period of World War I, and II, by the Kingdom of Yugoslavia before and after 1945 led to the bilateral disputes of these last decades.

The Balkans as a geo-strategic peninsula is in the interest of the EU for a quick connection with Greece for productive trade. The issue of Bosnia left by the Yugoslav federation led to bloody wars since Kosovo was nominated as an autonomous province after the Yugoslavian disappearance gave its struggle to gain the status of independence. Macedonia faced the name: ‘North’ and historical heritage disputes with Bulgaria. In this aspect, it is seen that the EU wants to manage the situation to overcome the escalation of conflicts. So, the EU gives priority to Serbia because it has an ally Russia- which influenced to arm Serbia with weapons for combat readiness. Russia has also armed Republika Srpska, which is attempting territorial independence. North Macedonia and Kosovo do not have the military potential to face their neighbors, therefore the negotiations are not finished. In this aspect, Albania tries to share pacifism in the neighboring countries by referring to its closest friend for support – Turkey. Seen from the European prism, the Warsaw Pact states need to be completely separated from the Russian influence, which shows success as the natural border of Europe. Turkey belongs to another geopolitical strategy that includes the friendly states of Central Asia and the Middle East. She did not leave the Balkans alone in terms of bilateral mediation on the issue of Bosnia.

While the United States promptly confronts all of Moscow’s decisions, with armament assistance, financial support, and adequate services for the purpose of expanding the North-Atlantic Alliance. It is known that the USA is recognizing the tactics of its counterpart for two centuries.

Gadishulli i premtuar

NGA BLERIM ABEDINI ISSD N. Macedonia

Zhvillimet aktuale politike në Ballkan pasqyrojnë trashëgiminë historike nga shekulli i kaluar. Gjatë tranzicionit të viteve 90-ta, të gjitha shtetet ballkanike ishin nën ndikim të transformimit politiko-ekonomik, që ishte prapavajtëse për shtetet e këtij gadishulli. Vendimet e gabuara në periudhën e Luftës së Parë Botërore, të Dytë, nga Mbretëria Jugosllave para viteve 1945 dhe pas asaj, sollën në kundërshtime bilaterale të këtyre dekadave të fundit.

Ballkani si gadishull gjeo-strategjik është në interes të BE-së për lidhjen e shpejt me Greqinë për një tregti produktive. Çështja e Bosnjës e ngelur nga federata Jugosllave solli në luftëra të përgjakshme, pastaj Kosova e nominuar si krahinë autonome sfidoi luftën për fitimin e statusit të pavarësisë. Maqedonia u ndesh me emërtimin, ‘Veriore’ si dhe me kundërshti trashëgimore-historike me Bullgarinë. Në këtë aspekt shihet qartë se BE dëshiron të menaxhoj situatën për tejkalim të eskalimit të konflikteve. Pra, BE i jep përparsi Serbisë përshkak se ka aleat Rusinë që ndikoi të armatos Serbinë me armatim për gatishmëri luftarake. Rusia ka armatosur rishtazi edhe Republika Sërpskën që tenton pavarësinë teritoriale.  Maqedonia Veriore dhe Kosova nuk kanë potencial ushtarak të ndeshen me fqinjët prandaj negociatat nuk kanë të përfunduar. Në këtë aspekt Shqipëria mundohet të mbjell pacifizmin tek shtetet fqinje duke iu referuar edhe mikut më të afërt për mbështetje-Turqisë. Shikuar nga prizmi evropian, për shtetet e Paktit të Varshavës po tentohet shkëputja e tërësishme nga ndikimi rus gjë e cila tregon sukses në kufijtë natyrorë të Evropës. Turqia i përket një strategjie tjetër gjeopolitike që përmbledh shtetet mike të Azisë qendrore dhe Lindjes së Afërme. Ajo, nuk e la të vetmuar Ballkanin sa i përket ndërmjetësimit bilateral për çështjen e Bosnjës.

Ndërsa ShBA me gatishmëri ballafaqohet me të gjitha vendimet e Moskës, me asistencë armatimi, mbështetje financiare dhe shërbime adekuate për qëllim të zgjerimit të Aleancës Veri-Atlantike duke e njohur taktikën e kundërshtarit të saj, për dy shekuj.