New Global Rivals

By Blerim Abedini, ISSD-NMAlthough the world achieved rapid development for two centuries, which science calculates this as an achievement of hundreds of millions of years. However, people rather support the religious concept of human achievements than the scientific one. Even though many scientific articles continue to defend the thesis of the evolution of hundreds of millions of years, most of people do not want to deny their qualities (gifts) on the part of God as a creator and incomprehensible to human knowledge. So, the interaction of the two fractions has not stopped demonstrating two-sided facts about the evolution of humanity.

As in other organizational structures, confrontations between ideologies have not stopped. With the Industrial Revolution, religious confrontations turn into ideological disputes. However with the Industrial Revolution in the United Kingdom, the economy began to take a rapid development, and symmetrically the medieval ideologies were integrated into a social concept of the meaning of the society followed by the economic concept.
The evolving landscape of geopolitics has also led to a reevaluation of socialist ideologies. Some countries with low economies have embraced socialist principles, while others have neglected them due to rapid economic development. This dichotomy continues to shape international relations and global economic policies.
The Cold War pitted two world powers, the US and the Soviet Union, against each other in terms of military armaments and space studies, such as the flight to the moon. After 80 years, we find a different situation, such as the backwardness of Russia, the economic and technological renaissance of China, and the appearance of new countries with space missions such as India, and some European countries, which changes the order of geo-political factors in the world.
Today, Russia is not a competitor of the US in armaments and space research because the economic transition slowed down the development of Russian society. The rapid technical-technological development of the US led to new missions to the planet Mars as well as the last landing on the Moon after 50 years. China, by changing the concept of the market, has achieved many innovations for thirty years, but it is the time factor that determines further success. We see a competition like that of the 20th century with old actors, where now China has taken the role of following the US in their space research missions, trying to innovate any equipment that will have an affinity with the American ones. But we know that China lags behind the times in terms of some brands that are immanent to achieve American successes. Also, the European Union has its programs for space studies, proving with many practices in the landing of satellites and spacecraft in the space of the Solar System.

As we navigate through these complex and evolving geopolitical dynamics, it is evident that the interplay of ideology and economic factors has far-reaching implications for the global community. The challenges and opportunities presented by these dynamics will continue to shape the course of global politics and economy in the years to come. Overall, the intertwining of ideology, economic development, and technological advancements plays a crucial role in shaping the global political and economic landscape in today’s world (Jalée & Klopper, 1977). The shifting geopolitical landscape and evolving ideologies have reshaped the global balance of power, with emerging players like China and India challenging the traditional order dominated by the United States and other Western powers. Furthermore, the increasing interconnectedness of nations through trade and economic ties has further blurred the lines between political and economic considerations. Overall, the interplay of ideology, economic development, and technological advancements plays a crucial role in shaping the global political and economic landscape in today’s world (Zarichta, 2016). As we strive to understand and navigate the complexities of this interdependent world, it becomes clear that the economic rise of emerging economies, the increasing dominance of technology, and the shifting balance of power are all factors that will continue to shape the global political and economic landscape (Gunasilan et al., 2020).
Of course, there is an external confrontation between the world states in terms of technical technological development considering who has the most sophisticated weaponry and who has the best successes with spaceships. It should be singled out as successful, the US mission to Mars as well as to the Moon since the Moon is planned to be a geo-station for space flights because it also contains a large amount of Helium in its crust, which serves as an energy supplier. Consequently, space missions have an economic interest in supplying rare chemical and inorganic elements that are necessary for innovations and the development of the economy with a gradually reduced pollution to nature.
These factors highlight the need for policymakers and scholars to adopt a comprehensive and multidisciplinary approach to understanding and addressing the challenges and opportunities presented by the global interplay of ideology, economic development, and technological advancements. In conclusion, the global political and economic landscape is shaped by the interplay of ideology, economic development, and technological advancements.RIVALËT E RRINJ GLOBAL


Nga Blerim Abedini, ISSD-NM
Edhe pse Bota arriti një zhvillim të shpejt për dy shekuj, shkenca e kalkulon këtë si arritje për qindra miliona vitesh. Megjithatë, njerëzit më tepër e mbështetin konceptin religjioz mbi arritjet e njerëzimit se ajo shkencore. Edhe pse shumë artikuj shkencor vazhdojnë të mbrojnë tezën e evolucionit qindra milionëshe, shumica e njerëzve nuk duan të mohojnë kualitetet e vet (dhuntitë) nga ana e Zotit si krijues i pakuptueshëm për njohuritë e njeriut. Pra, bashkëveprimi i të dy rrymave nuk ka të ndalur duke demonstruar fakte të dyanshme për evolucionin e njerëzimit.
Ashtu edhe në strukturat tjera organizative, konfrontimet mes ideologjive nuk kanë të ndalur. Me Revolucionin Industrial konfrontimet religjioze kalojnë në konteste ideologjike. Edhe pse me Revolucionin Industrial Anglez ekonomia filloi të merr një zhvillim të hovshëm, në mënyrë simetrike ideologjitë mesjetare u integruan në një koncept social të kuptimit të shoqërisë ndaj asaj ekonomike. Pra, zhvillimi i hovshëm i shoqërisë dhe tendencat për një jetë luksoze rezultuan me klasën punëtore që diskriminohej në fabrikat e para për prodhimin e mallrave për përdorim të gjërë. Ky diskriminim u hezitua nga mbrojtësit e konceptit social të jetës siç ishin Marksi dhe Engelsi, të cilët botuan librin mbi mbrojtjen e klasës punëtore nga eksploatimi i kapitalistëve ose pronarëve të fabrikave prodhuese.

Më tej do të shihet se ideologjia socialiste do të përqafohet nga shtetet me ekonomi të ulët si dhe do të neglizhohet nga shtetet që kishin zhvillim të hovshëm të ekonomisë. Lufta e Ftohtë e shekullit të kaluar e ndau botën në shtete socialiste te ekonomisë, atë kapitaliste si dhe ajo mikse me tendenca social-kapitaliste brenda një shteti. Lufta e Ftohtë, nxorri në tabor dy fuqi botërore si SHBA dhe Bashkimin Sovjetik që garonin me armatimin luftarak si dhe me studimet hapësinore si që ishte fluturimi për në Hënë. Pas, 80 vitesh gjejmë një situatë të ndryshme, si prapambetja e Rusisë, rilindja ekonomike dhe teknologjike e Kinës, paraqitja e shteteteve të reja me misione hapësinore si India, disa shtete Evropiane, që në fakt edhe ndryshohet renditja e faktorëve gjeo-politik në Botë.
Sot, Rusia nuk është konkurent i SHBA për armatim dhe studim hapësinorë sepse tranzicioni ekonomik e ngadalsoi zhvillimin e shoqërisë ruse. Zhvillimi i shpejtë tekniko-teknologjik i SHBA, solli deri tek misione të reja në planetin Mars si dhe në zbarkimin e fundit në Hënë pas 50 vitesh. Kina, me ndryshimin e konceptit të tregut ka arritur shumë inovime për tridhjetë vite, por është faktori kohë që determinon sukseset e mëtejshme. Vërejmë një konkurencë si ajo e shekullit të XX me aktorë të rrinj, ku tani Kina ka marrë rolin e ndjekjes së ShBA në misonet e tyre të studimit hapsinorë duke tentuar të inovoj çdo paisje që do të ketë afinitet me ato amerikane. Por, e dimë se Kina ngec me kohën sa i përket disa brendeve që janë imanente për të arritur sukseset amerikane. Poashtu, edhe Bashkimi Evropian ka programet e saja për studimet hapsinore duke dëshmuar me shumë praktika në zbarkimin e satelitëve dhe fluturakeve në hapësirën e sistemit diellorë. Natyrisht, se ekziston një konfrontim i jashtëm mes shteteve botërore sa i përket zhvillimit tekniko teknologjik duke marrë parasysh se kush ka armatim më të sofistikuar dhe kush ka suksese më të mira me anijet kozmike. Duhet veçuar të sukseshëm, misionin e SHBA në Mars si dhe në Hënë pasi që Hëna planifikohet të jetë gjeo-stacion për fluturimet kozmike, sepse ajo përmban edhe një sasi të madhe të Heliumit në koren e saj, që shërben si furnizues me energji. Rrjedhimisht, misionet kozmike kanë interesin ekonomik për furnizim me elemente kimike dhe joorganike të rralla që janë të nevojshëm për inovacionet e reja dhe zhvillimin e ekonomisë me një ndotje graduale të zvogluar ndaj natyrës.