Konventa e Refugjatëve e vitit 1951 dhe Protokolli i saj i vitit 1967 janë dokumentet kryesore që formojnë bazën e punës së UNHCR- KR i OKB-së. Me 149 shtete nënshkruese përcaktohet qartë termi “refugjat”, të drejtat e refugjatëve, si dhe detyrimet ligjore të shteteve për t’i mbrojtur ata.