Përkujdesja ndaj botës si imperativ 

Nga Blerim Abedini, ISSD-NM

Si që kishte thënë Nikollo Makiaveli se “njerëzit dinë të zgjedhin edhe të hidhurën për fatin e tyre”, e cila paraqiste një brengosje për Makiavelin që e bashkoi Italinë e asaj bote, e plagosur në beteja mes bashkësive qeverisëse regjionale, sot pohimi i tij se institucionet gjyqësore janë një qeveri në vehte dhe kanë të njëjtën peshë me të, figuron edhe sot e kësaj dite. Vërehet se gjykatat aktrojnë në një qeveri në vehte derisa ato manipulojnë me mjetin e vendimmarrjes së pavarur që e garanton kushtetuta. Ky raport mes qeverisë dhe gjykatave ka sjellur një paralele të interakcionit që ndonjëherë e nëpërkëmbin qeverinë.  
Parasëgjithash, kjo është një domino efekt e krijuar nga raportet e interesit material mes qeverisë dhe gjykatave. Duke parë praktikën qeveritare nga SHBA-ja, kuptojmë se kronologjia e ngjarjeve me gjykatat kanë qenë në interakcion i krijuar fshehtas me qeverinë në rastin kur është kërcënuar personaliteti i përfaqsuesit qeveritarë.  

1.Duhet pranuar se shoqëria njerëzore këto dobësi i ka pasur me shekuj përpara, por filozofët, sociologët, historianët dhe veprimtarët intelektual kanë krijuar një model të funksionimit të shtetit duke parë religjionin si mbikqyrëse të vlerave morale, si e domosdoshme për rruajtjen e interesit nacional dhe ekonomik. Bota vazhdon me kontributin e intelektualëve që sot me numër tejkalojnë shekujt e kaluar. Poashtu koncentrimi i intelektualëve në shtete që e favorizojnë shkencën është e dukshme. Edhe kjo është e dukshme duke marrë parasysh se një vajzë nga India në ShBA, ishte menaxhere kryesore për zbritjen e sondës kozmike në planetin Mars si dhe aterimin e sigurt dhe funksional të robotit hulumtues. Një vajzë me prejardhje nga Afrika ishte kontribuesja kryesore për zbulimin e vaksinës Moderna në ShBA. Dy mjek bashkëshortë që studionin në laboratorin gjerman, zbuluan vaksinën më efikase ndaj sëmundjes pandemike Covid-19. Pra ShBA dhe shtetet post kapitaliste e dinë vlerën e inovacioneve për ekonominë e shtetit dhe nuk shprehin nacionalizim dhe diskriminim intelektual. Ka shembuj tjerë në shtetet post kapitaliste, por fatkeqsisht këto praktika mungojnë në shtetet që nuk kanë stabilitet politiko-ekonomik dhe intektualët janë të papërfillur si mjet i qeverisë dhe gjykatave që Makiaveli i kritikon këto shtresa.  

2. Polarizimi në teoritë e konspiracionit dhe metodave shkencore të trashëguara ndër shekuj tregon se bota ka çështje dhe konteste mes shtresës intelektuale dhe atyre që synojnë pushtetitin me metodat e populizmit, mashtrimeve, teorive të shkatërrimit, devijimit, dekadencës e që në fakt reflektojnë moralin e tyre. Pra, disa duan të shijojnë rehatinë në kuriz të popullit të painformuar për rrjedhat politike në vend dhe dalëngadalë i shëndrojnë ato në skllevër të shekullit tonë. Vërejmë se qeveritarët që jetojnë me teori konspiracionale krijojnë huti dhe hamendje tek populli. Ndëgjuam shumë kësilloj konspiracionesh por koha nuk i haroi ato. Ja, ish presidenti i ShBA tani ishte para gjykatës dhe fajësohet me 34 shkelje të ligjit dhe rregulloreve si inskenimi i grushtetit, konspiracioni për zgjedhje jo legjitime, fshehja e dokumeteve sekrete shtetërore në pallatin e tij në shtetin Florida, kërcënimet ndaj gjykatësve dhe familjeve të tyre si dhe ndaj anëtarëve të kongresit me politikë majtiste si dhe vepra të tjera që gjykatësit i mbajnë në fletoret e tyre për seancat e ardhshme. 

Mashtrimet konspirative janë të pranishme edhe tek ne, ku në Maqedoninë Veriore akoma paraqiten mbetjet e nacionalizmit jugosllav, qeveritarë me autoritet komunist si në Bullgari, Shqipëri dhe Serbi. Asimilimi dhe diskriminimi në Ballkan është i mbikqyrur nga institucionet e BE-së dhe kjo do të jetë si kusht për anëtarësim në BE. Derisa politika në Ballkan ndryshon ngadalë, ashtu edhe ekonomia ndjek parafolësin!  

Në kohën e ngecjes ballkanike kuptohet që një shkatërim eventual nga ndryshimet klimatike nuk do të mund ta përballohet nga ekonomia aktuale. Tërmeti që ndodhi në Turqi gjeti ekonominë e saj stabile që të filloj me rindërtimin e shtëpive të reja. Në Ballkan një skenar i këtillë do ti detyroj njerëzit të emigrojnë në Evropë, SHBA dhe Australi ose të jetojnë në kampet për sigurimin e ekzistencës. Duhet të kemi parasysh se ndryshimet klimatike bëjnë shkatërime në infrastrukturë në shumë shtete dhe se kjo nënkupton që çdo shtet këtë do ta konsideroj si problem primarë vetanak, për të cilën duhet të jetë e përgatitur. (@CSSDMacedonia)


Caring for the worldiss an imperative 

By Blerim Abedini, ISSD-NM

Niccolo Machiavelli said that people know how to choose even the bitter for their fate. This presented a concern and the virtue of Machiavelli that has united Italy, wounded in battles between regional governing communities. His assertion that the Judicial Institutions are a government in itself and have the same weight appears even today. It is noted that the courts act as a separate government while they manipulate the means of independent decision-making guaranteed by the Constitution. This relationship between the government and the courts has brought a parallel interaction that sometimes underestimated the government. 

It is a domino effect created by the relationships of material interest between the government and the courts. By looking at the government practices in the USA, we understand that the chronology of events with the courts has been created in secret interaction with the government in that case when the government representative has been threatened. 

It must be admitted that human society has had these weaknesses centuries ago, but philosophers, sociologists, historians, and intellectuals have created a model of a state system, seeing religion as a supervisor of moral values, as necessary for the preservation of national and economic interest. 

The world continues with the contribution of intellectuals whose numbers today exceed those of past centuries. Also, the concentration of intellectuals in states that favor science is evident. This is also evident considering that a girl from India in the US was the main manager for the descent of the space probe to the planet Mars and the safe and functional landing of the research robot. A girl of African descent was the main contributor to the discovery of the Moderna vaccine in the US. Husband and wife as doctors by studying in the German laboratory discovered the most efficient vaccine against the pandemic disease Kovid-19. So, the USA and the post-capitalist countries know the value of innovations for the state’s economy and do not express nationalism and intellectual discrimination. There are other examples in post-capitalist states, but unfortunately, these practices are missing in states that do not have political-economic stability, where intellectuals are neglected as a tool of the government and courts that Machiavelli criticizes these layers. 

Polarization in conspiracy theories and scientific methods inherited over the centuries shows that the world has issues and disputes between the intellectual class and those who aim political power with methods of populism, fraud, theories of destruction, deviation, decadence that reflect their morality. So, enjoying commodity at the expense of the uninformed people about the political events in the country and slowly turn them into slaves of our century. We notice that the governors who live with conspiracy theories create confusion and fear among the people. We heard many such conspiracies, but time did not forget them. Here, the former president of the USA is now before the court accused, of 34 felonies such as staging a coup, conspiracy for illegitimate elections, hiding secret state documents in his palace, threats to judges and their families as well as against members of congress with leftist politics. Anyway, judges keep them in their notebooks for future hearings. 

Conspiracy scams are also present in our country, where in Northern Macedonia there are still remnants of Yugoslav nationalism, and governments with communist authority as in Bulgaria, Albania, and Serbia. Assimilation and discrimination in the Balkans are monitored by EU institutions and this is evident from the years required as a condition for EU membership. Until the politics in the Balkans change slowly, the economy follows the same steps! 

At the time of the Balkan stalemate, it is understood that the eventual destruction from climate change will not be able to be borne by the current economy. The earthquake that happened in Turkey found its stable economy to start with the reconstruction of new houses. In the Balkans, such a scenario will force people to emigrate to Europe, the USA, and Australia or live in subsistence camps. We must bear in mind that climate change causes destruction to the infrastructure in many countries and that this means that each country will consider this as its primary problem, for which it must be prepared. (@CSSDMacedonia)