Nga Ramazan Bekteshi- Sot, në pranverën e nxituar apo të vërtetë si të doni, u arrite një marrëveshje e pa firmosur, një realitet i ri pozitiv, si e quajnë disa apo një sherr i ri, si e quajnë të tjerët. Në aneksin e sotëm thuhet: Nga Kosova pritet të nisë sa më shpejt negociata me BE-në për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme për vetë menaxhimin e serbëve të Kosovës. Nëse të drejtat e serbëve me këtë marrëveshje si thuhet se do të negociohen nga BE e jo nga Beogradi, dhe jo si vetëqeverisje por si vetëmenaxhim, atëherë kjo do të ishte në përputhje me kushtetutën për ndryshim nga ‘zajednica’.

Vazhdimi i trilogjisë mbi brigjet e liqenit më të tejdukshin në Evropë, sot u mbyll jo aq i tejdukshëm. A ishte kjo si pasoj e ‘regjisorit’ absurd që vjen nga toka refuzuese e pavarësisë sonë, z. Borrel, e skenaristit sllovak me edukatë kremliniane z. Lajçak, apo koreografit ters që vjen nga Amerika, z. Escobarit, që fshihej në prapaskenat e ‘teatrit’ por që paradoksalisht shteti i tij e krijoi shtetin tonë.

Dy aktorët e kësaj trilogjie në hapje të perdes, që e shikonte Evropa në mos edhe bota dukeshin të ndryshëm. Dy njerëz që e urrejnë njeri-tjetrin tmerrësisht gërditshëm ishin ulur përball njëri tjetrit:

Njëri me ‘çehre’ alegro, Kurti, që lente përshtypje plot vetëbesim, i buzëqeshur dhe me sy që shkëlqenin e me lëvizje laserike që lënin përshtypje se shkaktonin verbërim e tmerr te bashkëbiseduesi përballë.

Por, aktori tjetër, Vuçiq, dukej me fytyrë të zbehtë melodramatike, me qëndrim të pasigurte sikur të kishte frikë të drejtoj sytë e tij dinak në drejtim të aktorit tjetër. Me fytyrë depresive, Vuçiq dukej sikur përjetonte sulm paniku apo një episod ankthi apo infarkti. Tanimë, dikur ajo fytyra e buzëqeshur e Vuçiqit me Isën dhe Thaçin ishte venitur, dhe kishin mbet vetëm reliktet e të shkuarës.

Sot, përball njeri-tjetrit qëndronin dy aktorë, njeri, Vuçiq, që kishte qenë pjesëmarrës në tri lufta me një ushtri agresore që kreu gjenocid, një ministër propagande i kryekriminelit serb Millosheviq, një njeri që e burgosi Kurtin, dhe tani ankohet pse ai ishte në liri, pra ai i burgosuri që tani ia ka bërë jetën tmerr, aq tmerr sa s’guxon t’ia shqiptoj as emrin, derisa Republikën e pavarur që udhëheq ai e quan “e ashtuquajtura” edhe pas 24 vitesh.

Pra aktori, në anën tjetër është Kurti, ish i burgosur i ndërgjegjes, një kryengritës dhe rebel ndaj padrejtësive, një luftëtarë i pa kompromis për liri dhe të drejta kombëtare, një lider i demonstratave studentore, një tym lëshues në parlament, që me pa dëgjueshmëri qytetare, e bindi popullin, dhe i futi të gjithë partitë politike në “në lëkurë të dashit” të gjithë së bashku.

Tani, kur kryeministri Kurti, do të përmirësojë gabimet dhe tradhtitë e qeverive të kaluara, ata, të gjithë së bashku janë vërsul pamëshirshëm kundër kryeministrit Kurti sikur ai të ishte nënshkrues i ‘zajednicës’.

Borreli dhe Lajçaku vazhdimisht kanë aplikuar standard të dyfish, ata e kanë trajtuar keq viktimën derisa agresorin vazhdimisht e kanë përkëdhel. Ata sikur tentojnë të kënaqin Vuçiqin që ti vë sanksione Rusisë në këmbim të lëshimit të koncesioneve ndaj Serbisë. Kjo është një padrejtësi dhe shkelje e konventave ndërkombëtare por që të tre negociatoret e përdorën ndaj Kosovës.

Një tjetër akt i turpshëm ishte kërcënimi i Escobarit përpara se të marri drejtim epilogu i dialogut, se dikush nga Kosova do ta nënshkruaj marrëveshjen, duke rekrutuar edhe alternativa nga dy parti opozitare e që është kërcënim i hapur ndaj demokracisë dhe një shteti sovran që vetë e krijoi Amerika.

Nëse plani evropian ishte “take it or leave it”, pse kjo ndryshoi kur Serbia s’dëshironte ta nënshkruaj. Në vend se të ndëshkohet refuzuesi ata ia ndërrojnë drejtimin dialogut, duke aprovuar një marrëveshje të panënshkruar, një marrëveshje verbale ‘në mes të dy xhentëlmenëve’ që është vështirë e aplikueshme nga të dy palët, dhe kjo mund të prolongoje vuajtjet dhe status-quo-në nëse nuk merren hapa radikal nga BE-ja.

Në ditët në vazhdim, ata që e nënshkruan ‘zajednicën’ do të jenë më të pamëshirshmit me kritika e mllef ndaj Kurtit, ata për tradhtitë e veta, Kurtin do ta quajnë tradhtar, të tilla do të jenë mediat, ‘Sputniku’, që paguhen për të bëre veprime të tilla. Dhe e gjithë çudia do të zgjas vetëm tri ditë, se aq u bënë gjaku, derisa, Kurti bëri aktin e mundur për shtetin edhe pse i rrethuar me armiq të jashtëm e të brendshëm.

Sot, barka e ngarkuar me marrëveshjen e panënshkruar Ohri-2 e nisi lundrimin në liqenin shqiptar më të vjetër, më të thellë dhe më të tejdukshëm në Evropë, ku në brigjet e tij magjik buron Drini i Zi, derisa rrëzë burimit qëndron mërzitshëm por stoikisht kisha e Shën Naumit, që një ‘shqiptar’ ia fali Pashiqit 98 vite më parë. (FB)Today, in the spring season that hastily or truly as you want to call it, an unsigned agreement was reached, a new positive reality as some call it or, a new fight for others. Today’s annex states: “Kosovo is expected to start negotiations with the EU as soon as possible to find a suitable solution for the self-management of the Kosovo’s Serbs. If the rights of the Serbs with this agreement will be negotiated by the EU and not by Belgrade, not as self-government but as self-management, then this would be in accordance with the constitution for change from ‘zajednica’(community)”.
The continuation of the trilogy on the shores of the most ‘transparent lake’ in Europe, today ended not so transparent. Is this a result of the absurd “director” who comes from the land for rejecting our independence? Mr. Borrel or, the Slovak screenwriter with Kremlin education Mr. Laychak and the tern choreographer who comes from America, Mr. Escobar, who hides behind the scenes of the “theatre” but paradoxically, his state created our state.
The two actors of this trilogy at the opening of the curtain, before the Europe and the world had different look. Two people who hate each other grumpy were sitting face to face: One with an allegro ‘face’- Kurti, who gave an impression with full of self-confidence, by smiling and with shining eyes as well as with ‘laser’ movements that gave the impression that they were causing blindness and terror to the interlocutor in front of them. Opposite, the other actor- Vucic, looks pale and melodramatic, with an uncertain attitude as if he was afraid to direct his sly eyes in the direction of the other actor. With a depressed face, Vucic looks like he’s having a panic attack or an anxiety episode or a heart attack. Now, that once smiling face of Vucic with Isa and Thaci has faded and only the relics of the past remained. Today, facing each other stood two actors, in one side Vucic, who had participated in three wars with an aggressive army that have committed genocide, minister of propaganda for the Serbian mastermind criminal- Milosevic. Is a man who has imprisoned Kurti, and now complains why he was in freedom, the same prisoner who has made his life a horror, that I dare not even is allowing to pronounce his name. Until the independent Republic that Kurti leads, still after 24 years Vucic name it as “so-called state”.
So, the actor on the other hand is Kurti, a former prisoner of conscience, an insurgent and rebel against injustices, an uncompromising fighter for freedom and national rights, a leader of student protests, a person who was emitting smoke in the parliament, and with no civil listening convinced the people, and put all the political parties in a single skin- “among the ram’s skin”. Now, when prime minister Kurti will correct the mistakes and betrayals of past governments, they as opposite together and mercilessly have attacked prime minister Kurti as if he was a signatory of the ‘zajednica’(community).
Borrell and Laychak continually applied a double standard, and they have treated the ‘victim’ badly while they have caress constantly for the aggressor. It seems they try to please Vucic, who imposes sanctions on Russia in exchange for granting concessions to Serbia. This is an injustice and a violation of international conventions but, is used against Kosovo by three negotiators.
Another shameful act was Escobar’s fearful speech before the epilogue of the dialogue took its own direction, underlining that someone from Kosovo would sign the agreement, as well as recruiting alternatives from two opposition parties. So, this was an open threat to democracy and to a sovereign state that America created by itself.
If the European plan was “take it or leave it”, why is happen this compromising change when Serbia did not want to sign it? Instead of punishing the refuser, they divert the dialogue, approving an unsigned agreement, a verbal agreement ‘between two gentlemen’s’ that is hardly enforceable by both parties and, that could prolong with suffering of the status-quo unless, radical steps will be taken by the EU.
In the following days, those who signed the ‘zajednica’(community) will be, the most merciless with their criticism against Kurti, by calling Kurti as a traitor for betrayals, such are reports by the ‘Sputnik’ media, who are paid to do such propaganda. So, the wonder will last only three days as bad blood will be stood, until Kurti will make possible act for the state even though, surrounded by external and internal enemies.
Today, the boat loaded with the unsigned image-2 started sailing on the oldest, deepest and most transparent Albanian lake in Europe, while on its magical shores flows the river, Drini i Zi (The Black Drin), which tumbles downhill from the “dangerous” source but stoically. Over there, where the church of Saint Naum, has forgave by an ‘Albanian’ to Pashich 98 years ago. (FB)