Capacity building training for Civil Society Organizations and Faith Based Organization from the Polog Region

Centre for Common Ground (CCG) with Vilma V. Milcev, Rudina Pasholli and Pajtim Saiti have organized training for ‘Capacity Building’ at Hotel Radika– Mavrovo from 03 – 05 July, 2019, dedicated to Civil Society Organizations (CSOs) and Faith Based Organization (FBOs) from Polog Region.

Purpose is to enable civil society and public sector to develop and implement efficient P/CVE community actions, improving at the same time their fundraising, project management and advocacy skills. This is step toward development of CSO project proposals for a sub-granting program with a year period of time.

Many Nonprofit Organizations from Pollog Region have demonstrated their skills where NGO- Institute for Security Studies and Development(ISSD) represented by Researcher Mr. Blerim Abedini also has shown its skills on this issue.

Trajnimi për ngritjen e kapaciteteve për organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat e besimit  nga Rajoni i Pollogut

Qendra për Shoqëri të Përbashkët (QSHP) me stafin e saj Vilma V. Milcev, Rudina Pasholli dhe Pajtim Saiti kane organizuar trajnime për “Ngritjen e Kapaciteteve” në Hotel Radika-Mavrovë nga 03-05 korrik 2019, dedikuar organizatave të Shoqërive Civile (OSHC) dhe Organizatave të Besimit nga Rajoni i Pollogut.
Qëllimi është që t’iu mundësojë shoqërive civile dhe sektorit publik për të zhvilluar dhe zbatuar veprime efikase të komunitetit ndaj P/KEDH, në të njëjtën kohë duke përmirësuarduke përmirësuar ngritjen e fondeve të veta, menaxhimin e projekteve dhe aftësimin e avokimit. Ky është një hap drejt zhvillimit të projekt propozimeve të OShC-ve për një program të grantimit në një periudhë njëvjecare. .
Shumë organizata jofitimprurëse nga Rajoni Pollog kanë demonstruar aftësitë e tyre ku OJQ-Instituti për Studime të Sigurisë dhe Zhvillimit (ISSD) i përfaqsuar nga hulumtuesi Blerim Abedini, gjithashtu ka demostruar aftësitë për këtë çështje.