Regjisori shqiptaro-amerikan Ramazan Hajdini i shkruan letër ambasadorit Richard Grenell

Regjisori shqiptaro- amerikan me prejardhje nga Maqedonia Veriore Ramazan Ajdini, i ka shkruar një letër ambasadorit amerikan në Gjermani dhe njëherit i dërguar special i presidentit Trump në bisedimet Kosovë-Serbi, Richard Grenell mbi shqetësimet e dialogut dhe  procesit paqësor. 

To:
Ambassador Richard A. Grenell
U.S.Embassy Berlin

Dear Ambassador Grenell,

I am applauding your efforts to bring peace and cooperation among Serbia and Kosova.
But, excellency you must take into consideration that long lasting peace can only be achieved when both side respect each other equally with mutual trust!
It is unfair to ask the government of Kosova to drop the 100% tax without any conditions!
Reciprocity should be phased and implied to the progress of the talks with the application of the issues in the field for each step forward!
To have successful talks must build the trust from both sides and, first step, the Serbian government has to a knowledge and ask for forgiveness for the crimes that the regime of Milośevich committed not long ago.
Along with giving information about the whereabouts of 1200 Albanians civilians kidnapped by the Serbian police during the war and still missing today! Than, assessed repatriation for damages are settled with Serbia.
Serbia recognizes independence of Kosova with the existing borders, which where guaranteed by NATO and the status of Serbs in Kosova is equally linked to the status of Albanians in Presheva region!
Any other forced negotiating will be doomed and is subject to fail, as it did in the last 20 years of negotiations within EU sponsorship talks!
Hopefully the above issues are taken into consideration and just peace is achieved .

Sincerely,
Ramazan Hajdini
Independent Filmmaker
Board member of AACL
Appleton, Wi. U.S.

February 12 2020
—————————————————————————————–

Për:
Ambasadorin Richard A. Grenell
Ambasada amerikane- Berlin

I dashur Ambasadori Grenell,

Unë po ju duartrokas për përpjekjet tuaja për të sjellë paqe dhe bashkëpunim midis Serbisë dhe Kosovës.
Por, duhet të keni parasysh që paqja e gjatë mund të arrihet vetëm kur të dy palët respektojnë njëra-tjetrën në mënyrë të barabartë me besim të ndërsjellë!
Është e padrejtë të kërkosh nga qeveria e Kosovës që të heqë taksën 100% pa asnjë kusht!
Reciprociteti duhet të jetë fazor dhe të nënkuptohet në mbarëvajtjen e bisedimeve me aplikimin e çështjeve në terren për secilin hap përpara!
Për të pasur bisedime të suksesshme duhet të ndërtoni besimin nga të dy palët. Dhe, hapi i parë, qeveria serbe duhet të pranojë dhe të kërkojë falje për krimet që regjimi i Miloheviqit i bëri jo shumë larg.
Së bashku me dhënien e informacionit për vendndodhjen e 1200 shqiptarëve civilë të rrëmbyer nga policia serbe gjatë luftës dhe që ende mungojnë sot!
Dhe dëmet e luftës nga Serbia tu kompesohen shqiptarve të Kosovës nga ana e Serbisë! Serbia ta njoh pavarësinë e Kosovës me kufijtë ekzistues, të cilat janë të garantuara nga NATO dhe statusi i serbëve në Kosovë është barabartë dhe i lidhur me statusin e shqiptarëve në rajonin e Preshevës!
Çdo marreveshtje tjetër e sforcuar, pa reciprociteit do të jetë e dënuar dhe do t’i nënshtrohet dështimit, siç u bë në 20 vitet e fundit të negociatave brenda bisedimeve të sponsoruara nga BE.
Shpresojmë që çështjet e mësipërme të merren në konsideratë dhe të arrihet paqja e drejtë.

Sinqerisht,
Ramazan Hajdini
Regjisor
Anëtar i Bordit të AACL
Appleton, WI SHBA

12 shkurt 2020

Shënim: Marrë nga profili  i tij Facebook

 

 

Regjisori Ramazan Hajdini me Kongresmenin amerikan Joseph Dioguardi