Ibraimi:”The US must play an important and impartial role between Sofia and Skopje”

Selim Ibraimi  head of the ISSDMacedonia says that “with regard to Bulgaria, the United States must play an important and impartial role. The best strategies will help the situation as an International Commission which will have a role in identifying the contested figures of history of both countries. In addition,  governments from the Commissions, must withdraw all radical members, even officials from the Foreign and European Integration Ministries, who have been involved in talks with Bulgaria, but who have ideological baggage in interpreting history. The United States must take action before others actors take matters into their own sphere. Blaming one side will not help the case.”

Selim Ibraimi drejtues i ISSDMaqedonia thotë se “në lidhje me Bullgarinë, Shtetet e Bashkuara duhet të luajnë një rol të rëndësishëm dhe të paanshëm. Strategjitë më të mira do të ndihmojnë situatën si një Komision Ndërkombëtar, i cili do të identifikonte figurat e kontestuara të historisë të të dy vendeve. Për më tepër, qeveritë nga Komisionet, duhet t’i tërhiqen anëtarët radikalë, madje edhe zyrtarë nga Ministria e Jashtme dhe e Integrimeve Evropiane, që janë përfshirë në bisedime me Bullgarinë, por që kanë bagazh ideologjik në interpretimin e historisë. Shtetet e Bashkuara duhet të marrin masa përpara se aktorët e tjerë t’i marrin gjërat në sferën e tyre. Fajësimi i njërës palë nuk do ta ndihmojë çështjen.

(@CSSDMacedonia, 24.11.2020)