Nga Blerim Abedini, ISSD-North Macedonia


Zhvillimi i shoqërisë sfidohet me bariera që historikisht janë përsëritur për të penguar një progres që gjoja rezikonte krahinën, shtetin, perandorinë, etj.
Kjo vetëdije e njeriut e cila buron nga interesat individuale të rezikuara, mund të gropoj një shoqëri të tërë. Sot ndeshemi me ndërgjegje të këtillë të njerëzve që janë të sfiduar vazhdimisht që të krojojnë teoritë konspirative si barierë.
Luftë propagande, që kërkon aktivitet të shtuar konspirativ për të ndikuar pro-regresit të oponentit. Dy dekadat e këtij shekulli tregojnë rritje të numrit të njerëzve me sëmundje mentale, që shkaktohen nga traumat familjare, shoqëritë autoritare, krizat luftarake, ndotja e natyrës dhe disa faktorë tjerë. Krizat në familje pas Luftës së Ftohtë, ndjehen në vendet me ekonomi komuniste sepse bankrotuan shumica e kompanive në pronësi të shtetit ndërsa punëtorët dhe akcionet pronësore që i kishin, i shitën për pak para. Në realitet vendet ose kompanitë private të uzurpuara pas Luftës së Dytë Botërore kanë qenë prona të qytetarëve që janë lënë pasdore në Ballkanin Perendimorë ndërsa pronat dhe “kompanitë” e ekspropriuara si në Bullgari, Romani iu kthehen pronarëve të vërtetë, përpara Luftës së Dytë Botërore.
Ky trend i problemeve të pazgjidhura ndikon tek qytetarët të nënshtrohen lojërave të fatit duke shitur shtëpinë dhe patundshmëritë afariste për të tejkaluar të rritur gjoja pasurinë. Shumë qytetarë marrin para nga migrantët e Afrikës dhe Azisë për ti transferuar në Evropën e lirë. Por, siç ndëgjojmë nga lajmet pasojat janë fatale me viktima dhe burgosje. Rrenditja e forcave të Bashkimit Evropian- Fronteks përgjatë kufijve të pikë kalimit të emigrantëve besoj se do të jep sukses. Akoma njerëzit janë të privuar nga liria e të shprehurit dhe lëvizjes e sidomos rasteve gjyqësore që zgjatin një dekadë, dy, etj. Standardi jetësorë për shumicën e qytetarëve në Ballkan si dhe shporta konsumatore e tyre nuk mjafton për një familje katër anëtarëshe, gjë e cila detyron rininë të punoj në mërgim ose të bëhet shtetas i vendeve post kapitaliste perendimore dhe të tjera si Turqia dhe Greqia. Ka edhe trende të tilla kur qytetarë të Ballkanit Perendimorë punojnë në ish shtetet anëtare të Bashkimit Sovjetik si Bulgaria, Kroacia, Slovenia, Çekia, Sllovakia dhe Polonia. Poashtu nuk mungon as kurejshtja e rinisë së Ballkanit për jetën modeste në këto shtete që ofrojnë punë. Të punësuarit në administratën e shtetit nuk kryejnë detyrat e tyre sipas ligjit. Agjencioni për punësim në Ballkanin Perëndimorë nuk siguron punë për shumicën e qytetarëve por vetëm për grupe të interesit. Bile të punësuarit në administratë ankohen për rrogat e tyre që mund të jetë si pasojë e konflikteve të grupeve politike partiake dhe diskriminimit në punë. Sa për diskriminimin e administratës shtetërore në institucionet e shtetit dhe komunat lokale është evidente. Ky diskriminim dhe presion psikologjik ka pasoja në jetën sociale të individit si dhe në bllokimin e projekteve publike me interes kombëtarë. Kjo shihet dukshëm në Maqedoninë Veriore derisa projektet vitale të infrastrukturës për zhvillimin e ekonomisë bllokohen si kundërpëgjigje e rivalitetit politik. Ballkani Perëndimorë frymon njëjtë. Ngjarjet që ndodhin në gjeografinë e saj tentojnë të përsëriten në vise tjera. Grupet kriminale si kontrabanduesit e lëndëve narkotike nga viset afrikane, aziatike dhe latino-amerikane për destinimet e fundit në BE janë aktivitet i vazhdueshëm. Poashtu përplasjet me armë zjari mes grupeve kriminele janë të vazhdueshme me viktima në radhët e policëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pra, skenar që e shofim me kartelet meksikane që kanë okupuar teritore të shtetit duke importuar dhe prodhuar barëra sintetike narkotike dhe i kushtëzojnë politikanët ti ndjekin rekomandimet e tyre. Në skenën politike janë paraqitur qysh moti(me rrjetet sociale), ideologjitë për politikat e “drejta” të Enver Hoxhës dhe Josip Broz Titos. Ithtarët e këtyre liderëve janë bërë të rezikshëm në propagimin e rilindjes së filozofisë social-komuniste.
Kjo padyshim hap rrugën për diskutimin e vetive negative të shoqërive demokratike e kritikuar nga fillozofët gjatë historisë së civilizimit njerëzor për gati 5000 vite. Zgjedhjet shtetërore mund të humbin interesimin sepse shërbimet administrative vonohen, drejtësia nuk i përngjan peshores tek logoja e gjykatave, shërbimet mjekësore bëhen në spitalet private. Komente kritike dhe informata mund të përcjellen në internet. Pra, kushtëzimet diskriminuese ndaj qytetarëve mund të provokoj padëgjueshmërinë qytetare dhe protesta masive sikur ato në Francë, Iran, Sërbi, etj. Siç duket demokracia ka filluar ti tregoj dhëmbët e saja që lehtë kuptohet nga titulli ose komentet e qytetarëve në rrjetet sociale dhe ato informative. Ngjarjet e dekadave të fundit dëshmojnë këtë me vrasjet masive në ShBA për motive të ndryshme që konzervatorët amerikan i komentojnë si motive nga disbalanset mentale.

Ky trend politik negativ është tepër i rezikshëm sepse padëgjueshmëria qytetare për të votuar ka ardhur në pyetje. Mendohet se 700.000 njerëz të aftë për punë kanë lëshuar Maqedoninë Veriore që është pothuajse gjysma e trupit votues. Një sfidë revanshiste që mund të rëzoj reformat politike si dhe të zvogloj numrin e administratës shtetërore. Raste të ndryshme me montime politike kemi në kënde të ndryshme të botës. Partia komuniste e Kinës, u pajtua që të importoj barërat me saktësi të madhe të shërimit nga Covid-19 që të shpëtoj nga padëgjueshmëria dhe protestat qytetare. Ishte një politikë e rezikshme e partisë komuniste të Kinës që me popullizëm antiperendimorë të bllokoj importimin e barërave efikase për Covid-19. Të njëjtën e ushtron qeveria Veri-Koreane derisa populli ka mungesë për ushqim të shëndetshëm dhe lirimin e burgosurve politik(shumica të vrarë). Polarizimi i krijuar nga demokracia në ShBA në sistemin demokratik ka nevojë për reformim që e kanë prejardhjen prej shekullit të kaluar dhe luftës ideologjike mes kapitalizmit, komunizmit dhe vendeve me rregullim hibrid. Aktligji T-42, që e solli ish presidenti Trump skadoi, që nënkupton restrikcione të larta në kufirin meksikano-amerikan dhe një grusht i madh për grupet e karteleve të lëndëve narkotike. Në hemisferën tjetër, qëndrimi stoik i z.Navallni kundër një regjimi autokrat është heroik dhe simbol i lirisë ideologjike por, lajmet për shëndetin e tij janë brengosëse. Kriza në Sudan, Egjypt dhe Iran trashëgohet nga shekulli i kaluar nga grupet që kanë akumuluar pasuri të majme për të riqeverisur.
Përderisa, Kombet e Bashkuara tani më nuk janë faktor paqëruajtës ngel që koncentrimi i fuqisë të përcillet NATO-s duke u zgjeruar në Lindjen e Largët si Japonia ose me emër të ri të propozuar- Aleanca Ushatarake Indo-Atlantike. Ky rend i ri botëror shihet si rezik nga vendet e mbetura autoritare, për të luftuar këtë organizatë tashmë, paqëruajtëse që të zgjerohet në rruzullin tokësorë. Pozitivja e kësaj mund të sjell një trend të ri, me viktima civile që besojnë në suksesin e brezave që do të lindin. Me zgjerimin e NATO-s, bota me siguri do ta reformoj sistemin e qeverisjes politike!

NEW TRENDS OF GOVERNANCE

By Blerim Abedini


The development of society is challenged by barriers that have historically been repeated to hinder a progress that supposedly endangered the province, the state, the empire, etc.
This human consciousness, which originates from individual interests at risk, can bury an entire society. Today we encounter such consciences of people who are constantly challenged to create conspiracy theories as their barriers. Propaganda warfare that requires mental activity and conspiracy to influence the opponent’s regression. The two decades of this century show an increase in the number of people with mental illnesses, which are caused by family traumas, authoritarian societies, war crises, pollution of nature and some other factors. The crises in the family after the Cold War are felt in countries with communist economies because most of the state-owned companies went bankrupt, while the workers sold the property shares for little amount of money. In reality, the countries or private companies expropriated after the Second World War have been the property of citizens who have been neglected.
Most of the citizens due to the economic crisis are subjected to gambling by selling the house and business properties to overcome the crisis or rise their incomes. Many citizens receive money from African and Asian migrants to transfer to the European Union. But, as we hear from the news, the consequences are fatal with victims and imprisonment. I believe that the alignment of the European Union-Frontex forces along the borders of the migrant crossing point will give success. People are still deprived of freedom of expression and movement, especially court cases that last a decade, two, etc. The standard of living for most citizens in the Balkans as well as their consumer basket is not enough for a family of four, which reinforces the youth to work in exile or become citizens of developed western states or other countries such as Turkey and Greece. There are also such trends when citizens of the Western Balkans work in the former member states of the Soviet Union such as Bulgaria, Croatia, Slovenia, the Czech Republic, Slovakia and Poland. Also, there is no lack of curiosity among the youth of the Balkans for the modest life in these countries that offers. Employees in the state administration do not perform their duties according to the law. The employment agency in the Western Balkans does not provide work for the majority of citizens but only for interest groups. Even the employees in the administration complain about their salaries, which may be the result of conflicts between political party groups and discrimination at work. Also, discrimination d administration employees by the state administration in state institutions and local municipalities is evident. This discrimination and psychological pressure has consequences in the social life of the individual as well as in blocking public projects of national interest. This is clearly seen in North Macedonia as vital infrastructure projects for the development of the economy are blocked as a response to political rivalry. The Western Balkans breathes the same air. Events that occur in its geography tend to be repeated in other countries. Criminal groups such as smugglers of narcotics from African, Asian and Latin American countries for final destinations in the EU are a constant activity. Also, clashes with firearms between criminal groups are continuous with victims of police officers of the Ministry of Internal Affairs in Ballkans. So, the scenario we see with the Mexican cartels that have occupied state territories and conditional requests to state politicians to follow their requests. The ideologies for the right policies of Enver Hoxha and Josip Broz Tito have been presented again on the political stage. The followers of these leaders have become dangerous in propagating the revival of social-communist philosophy.
This undoubtedly paves the way for the discussion of the negative properties of democratic societies criticized by philosophers throughout the history of human civilization for almost 5000 years. State elections can lose interest, because administrative services are delayed, justice does not resemble as the picture in the symbol of the courts, medical services are provided in private hospitals, which information can be transmitted on the Internet or social networks. So, discriminatory conditions against citizens can provoke civil disobedience and mass protests like those in France, Iran, Serbia, etc. As it seems, democracy has started to show its teeth, which is easily understood from the title or the comments of citizens on social and social networks. The events of the last decades prove this with mass murders in the USA for various motives that American conservatives comment on as motives from mental imbalances. This negative political trend is extremely dangerous because the citizens’ disobedience to vote has come into question. It is thought that 700,000 working people left North Macedonia, which is almost half of the electorate. Is a revanchist challenge, that can bring down political reforms and reduce the number of state administration. We have different cases of political assemblies in different corners of the world. The Communist Party of China agreed to import the high-precision cures for Covid-19 to escape civil disobedience. It was a dangerous policy of the Communist Party of China to block the import of effective drugs for Covid-19 with anti-Western populism. The North Korean government exercises the same while the people have a shortage of healthy food and the release of political prisoners (most of them killed). The polarization created by democracy in the US in the democratic system needs reformation that has its origins in the last century and the ideological struggle between capitalism, communism and countries with mix economies. The T-42 Act brought by former President Trump has expired, which means high restrictions on the Mexican American border and a big blow to drug cartel groups. In the other hemisphere, Mr. Navalny’s stoic stance against an autocratic regime is heroic and a symbol of ideological freedom, but the news about his health is worrying. The crisis in Sudan, Egypt and Iran is inherited from the last century by groups that have accumulated vast wealth to re-rule.
As long as the United Nations is no longer a peacekeeping factor, the concentration of power remains to be conveyed to NATO by expanding to the Far East as Japan or with a new proposed name – the Indo-Atlantic Military Alliance. This new world order is seen as a danger by the remaining authoritarian countries. The positive side, can bring a new life trend with civilian victims who believe in the success of generations who come. With the expansion of NATO, the world will surely reform the system of political governance.