Nga Blerim Abedini, ISSD-NM
Ballkani akoma mban rëndësinë strategjike pasi që lidh rrugën kotinentale për Azi ose Lindjen e Afërt. Ndryshimet e ngadalshme janë shpesh të kritikuara nga faktorët ndërkombëtarë. Vërehet një hezitim për ndërrhyrje në proceset politike të së arrdhmes. Në mesin e tyre veçohet, Maqedonia e Veriut e cila ka ra në hall me opozitën që bllokon ndryshimet kushtetuese si kusht për avancimin e proceseve integruese në Bashkimin Evropian. Siç duket, demokracia në Ballkan ndeshet me populizmin politik dhe oferta megallomane që ndikon në devijimet ideore politike të qytetarëve për një Evropë me kushte më të mira për jetesë.  
Lufta në Ukrainë, erdhi si pasojë e këtyre devijimeve politike të cilat i shfrytëzoi Rusia për instalimin e agjenturës për ndjekjen e reformistëve politik në qeverinë ukrainase. Marrëveshja e rrejshme mes Ukrainës dhe Rusisë për dorëzimin e armëve nukleare si premtim për pavarësimine saj nga Federata Ruse ishte një propagandë dhe skenar i remë. Poashtu premtimet e Presidentit Putin se, do të ushtroj detyrën në mënyrë korrekte të cilën, do ta trashëgoj nga Boris Jelcin nuk tregoi mirë besim. Kjo shihet në vitin 2005 kur, presidenti rus fillon të aktivizoj metodat e ish shërbimit sekret rus dhe të keqpërdorë krizat qeveritare anembanë botës, për shitjen e armatimit të ish Bashkimi Sovjetik. Vet devijimi nga investimi i punëve kërkimore shkencore në kozmos jep të kuptojmë se, ajo më tepër interesohet për shkaktimin e krizave qeveritare në shtete si që ishte Siria dhe Serbia.
Armatimi bërthamorë që posedon ajo e përdorë edhe si propagandë por edhe si një realitet i hidhur që të shkaktojë huti, destabilizim ekonomik dhe mosmarrëveshje mes aleatëve të NATO-s, shteteve anëtare të BE-së dhe eskalimin e krizës në Lindjen e Largët.  Sidoqoftë, armatimi që arriti në Ukrainë nga Perëndimi dhe shtetet tjera, dhe e cila vazhdon të rritet në kuantitet tregon se humbjet në anën e ushtrisë ruse janë të mëdhaja ndërsa revoltimi i qytetarëve rus është në rritje. Si shembull, mbeti sekretë se kush qëndronte pas gruas e cila dorëzoi dhuratën gazetarit pro-putinian, që viktimizoi atë dhe plagosi shumë të tjerë në klubin gazetaresk. Vdekjet misterioze të biznesmenëve rus poashtu duhet hulumtuar në të ardhmen. Gjuajtja me raketa ballistike në qytetin Uman (në jug të Kievit) jep të kuptojmë se Rusia zgjedh caqe të cilët janë më pak të mbrojtura. Sidoqoftë, më kujtohet historia e shkollës e cila tani përsëritet ku rusët dhe sërbët kanë qenë aleat të vazhdueshëm ndaj perandorive evropiane dhe aziatike. Por, ndryshimet që kanë ndodhur në shekullin XXI janë, ndarja e vëllazërimit sllav e quajtur Mbretëria Jugosllave, Gjermania si forcë e dytë e Aleancës Veri-Atlantike, Bashkimi Evropian si absorbues i shteteve ish-komuniste që ishin ndër thundrën e Bashkimit Sovjetik, Turqia si mbrojtëse e gadishullit ballkanik kur cënohet nga Rusia ashtu sikur historia ndodhi në shekujt e kaluar, dhe ndryshime tjera që i tangojnë Vendet e Botës së Tretë(me ekonomi mikse si socialiste dhe kapitaliste). 
Tash më, Finlanda u bë anëtare e NATO-s dhe se kufiri me Rusinë dhe Bashkimin Evropian dalëngadalë po mbyllet. Me anëtarësimin e Ukrainës në Nato dhe BE, do të pamundësohet në masë të madhe që të vazhdoj propaganda ruse në Serbi, Bellorusi dhe Moldavi që janë shtete në të cilët demokracia nuk arrin në duart e qytetarëve të lirë. Duhet të kuptojmë seriozitetin e situatës aktuale në Botë sepse, një vendim i presidentit amerikan mund bombardoj Korenë e Veriut me armë nukleare përshkak se nuk i përmbahet konventave ndërkombëtare për armët nukleare dhe është rezik potencial për Korenë e Jugut, ShBA dhe Japoninë. Në paralelen e njëjtë Kina nuk pushon me provokimet ndaj Tajvanit,  që e kuptojmë si populizëm politik I klasës komuniste që të mbaj pushtetin me liderin e përjetshëm.  
Shumë grushtete në botë u shuan sikur ajo në Venecuelë, Sudan, Bellorusi, Rusi, Egjipt, Iran, që na jep të kuptojmë se qeveria e mban me forcë komoditetin dhe rehatinë e saj së bashku me ushtrinë që i jep para të shumta. Akoma, kemi shtete jo demokratike ose shtete komuniste me orientim autokratik përkundër Teorisë Marksiste. Por, edhe demokracia është në krizë sikur që Platoni nuk i besonte asaj si rend që do të përparoj shoqërinë por do të krijoj klasa të reja që do të ushtrojnë pushtet vullgar mbi popullatën.
Liberalizmi, si duket akoma është larg njerëzve sepse për atë duhet dituri dhe menaxhim të vetëdijshëm për pasojat politike që mund të vijnë. Bota ec para me teknologjinë që zëvendëson fuqinë e njeriut, ose ia lehtëson atij. Merrita të veçanta ka rrjeti i internetit që informon njeriun për inovacione të reja dhe rrit shkathtësitë për zbulime të reja, për përmbysjen e barrierave politike. Si duket teknokracia ka fuqi të zbut efektet politike mashtruese duke i digjitalizuar raportet financiare për të larguar korrupsionin nga elitat politike. Presim bota të digjitalizohet që edhe korrupsioni të zhduket dalëngadalë, që kërkon kohë të mirë dhe marrëveshje mes reforamatorëve politik për një botë të lirë dhe pa kufi.Between democracy and liberalism

By Blerim Abedini ISSDNM


The Balkans still holds strategic importance as it connects the continental route to Asia or the Near East. Slow changes are often criticized by international factors. There is a reluctance to intervene in future political processes. North Macedonia stands out among them, which has fallen into trouble with the opposition by blocking constitutional changes as a condition for the advancement of integration processes in the European Union. As it seems, democracy in the Balkans encounters political populism and fake offers that influence the political ideological deviations of citizens for a Europe with better living conditions.   
The war in Ukraine came as a result of these political deviations which Russia used to install the agency for the pursuit of political reformists in the Ukrainian government. The fake agreement between Ukraine and Russia to hand over nuclear weapons as a promise for its independence from the Russian Federation was a propaganda and ideal scenario. Also, President Putin’s promises that he will correctly exercise the office that he will inherit from Boris Yeltsin did not show good faith. This is seen in 2005 when the Russian President begins to activate the methods of the former Russian secret service and misuse government crises around the world for the sale of armaments from the former Soviet Union. The very deviation from the investment of scientific research works in the cosmos gives us to understand that it is more interested in causing governmental crises in countries such as Syria and Serbia. 
The nuclear weapons it possesses are used both as propaganda and as a bitter reality to cause confusion, economic destabilization and disagreements between NATO allies, EU member states and the escalation of the crisis in the Far East. However, the armament that reached Ukraine from the West and other countries and which continues to increase in quantity shows that the losses on the side of the Russian army are great while the revolt of the Russian citizens is growing. For example, it remained a secret who was behind the woman who delivered the gift to the pro-Putin journalist who victimized him and injured many others in the reporter’s club. The mysterious deaths of Russian businessmen should also be investigated in the future. The firing of ballistic missiles in the city of Uman (south of Kiev) shows that Russia chooses targets that are less protected. 
However, I remind lessons of history by the school which is now being repeated where the Russians and Serbs have been constant allies to the European and Asian empires. But the changes that have occurred in the 21st century like, the division of the Slavic brotherhood called the Kingdom of Yugoslavia, Germany as the second force of the North Atlantic Alliance, the European Union as the absorber of the former communist states of the Soviet Union, Turkey as protector of the Balkan peninsula when it is attacked by Russia, or just as history happened in the past centuries, and other changes that affect Third World countries (with mixed economies such as socialist and capitalist). Now, Finland became a member of NATO and the border with Russia and the European Union is slowly closing. With Ukraine’s membership in NATO and the EU, it will be largely impossible to continue Russian propaganda in Serbia, Belarus and Moldova, which are countries in which democracy does not reach the hands of free citizens. 
We must understand the seriousness of the current situation in the world because a decision by the American president can bombard North Korea with nuclear weapons because it does not adhere to international conventions on nuclear weapons and is a potential risk for South Korea, US and Japan. In the same parallel, China does not stop with the provocations against Taiwan that we understand as political populism of the communist class to keep power with the eternal leader. 
Many coups in the world were extinguished like the one in Venezuela, Sudan, Belorussia, Russia, Egypt, Iran, which gives us to understand that the government keeps its comfort by force along with the army that gives it a lot of money. We still have non-democratic states or communist states with an autocratic orientation, contrary to Marxist Theory. So, even democracy is in crisis as if Plato did not believe in it as an order that will advance society but will create new classes that will exercise vulgar power over the population. Liberalism, it seems, is still far from people because it requires knowledge and management aware of the political consequences that may come. The world moves forward with technology that replaces or facilitates human power. The Internet network has special merits that inform people about new innovations and increases the skills for new discoveries for overturning political barriers. Technocracy seems to have the power to mitigate fraudulent political effects by digitizing financial reports to remove corruption from political elites. We expect the world to be digitized so that corruption will gradually disappear, which requires good time and agreement between political reformers for a free and borderless world.