Monthly Archives: August 2020

Rendi i ri botëror nevojë apo ultimatum

Blerim Abedini, Institute for Security Studies and Development- N. Macedonia (ISSDM) Ballkani si vatër krizash që rrikthehet në tavolinat qeveritare është indikator pasiviteti i subjekteve politike ndërkombëtare. Tani më Ballkani si çështje, nuk është i vetmuar por vala e saj vazhdon në Lindjen e Afërme, në shtetet e Magrebit, në Azinë Qendrore si dhe në Bashkimin Evropian sikur Covid-19! Si ...

Read More »

Në mes të krizës së thellë sociale dhe pandemisë, ministrat e Zaevit lavdërohen!

Analizë nga Selim Ibraimi- Ministrat e qeverisë së Zaevit janë lavdëruar gjerësisht sot, duke filluar me vetë kryeministrin Zaev, zv. kryeministrin e parë Artan Grubi, ministrin e Jashtëm Bujar Osmani i cili ka biseduar me Filip Rikerin në Departamentin e Shtetit dhe shumë të tjerë që folën për bujqësinë dhe blegtorinë. Edhe pse ministrat janë shumë të lumtur për vendet ...

Read More »

Između duboke socijalne krize i pandemije, ministri Zaeva su visoko pohvaljeni!

SELIM IBRAIMI–Ministri vlade Zaeva danas su široko hvaljeni, počev od samog premijera Zaeva, zamenik prvi premijer Artan Grub, ministar spoljnih poslova Bujar Osmani koji je razgovarao sa Philipom Reekerom u Stejt Departmentu i mnogi drugi koji su govorili o poljoprivredi i stočarstvu. Iako su ministri veoma sretni zbog novih radnih mesta, ekonomska situacija u siromašnoj Makedoniji je jadna. Dugi redovi ...

Read More »

Institucione që bllokojnë të ardhmen

NGA SELIM IBRAIMI- Shqiptarët e Maqedonisë Veriore nuk kanë institucionet e duhura për studimin e historisë, kulturës, traditës dhe të ardhmes së tyre për dekadat e ardhshme. Ka disa institucione arsimore, por fatkeqësisht ato kanë degraduar plotësisht të ardhmen kombëtare të shqiptarëve dhe padyshim përfaqësimin ndërkombëtar të identitetit të tyre. Politizimi i arsimit dhe depërtimi i individëve nga partitë politike ...

Read More »

Institutions that block the future

BY SELIM IBRAIMI- The Albanians of Northern Macedonia do not have proper institutions for the study of their history, culture, tradition and their future in the decades to come. There are some educational institutions but unfortunately they have completely degraded the national future of the Albanians and undoubtedly the international representation of their identity. The politicization of education and the ...

Read More »

VORBICA E TEARCËS – LOKALITET ME SHUMË TË (PA)THËNA

Shkruan: Syrja Etemi- Fshati Tearcë gjendet në verilindje të Tetovës, në kilometrin e dhjetë të autostradës: Tetovë-Ferizaj. Sipas dokumenteve të shkruara, për herë të parë përmendet në mesin e shekullit XV me emrin Runishtë. Më vonë emri Runishtë zëvendësohet me emrin që ka patur në kohën Bizantine: Teharce, që duhet të jetë emër i përveçëm: Tehar, që në gjuhën greke ...

Read More »

Koha për ndryshime në Ministrinë e Jashtme

NGA SELIM IBRAIMI– Tani që qeveria e Zaevit do të votohet në Parlamentin e Maqedonisë Veriore, shqiptarët kanë marrë disa pozicione të rëndësishme në diplomaci dhe financa. BDI-ja e Ali Ahmetit ka arritur, mes ministrive të tjera, të sigurojë ministrinë e jashtme dhe të financave. Partitë e tjera të thirrura në emër të elektoratit shqiptar kanë marrë përsipër disa ministri ...

Read More »

Time for change in the Foreign Ministry of N. Macedonia

BY SELIM IBRAIMI- Now that Zaev’s government will be voted on in the Parliament of Northern Macedonia, Albanians have taken up some important positions in diplomacy and finance. Ali Ahmeti’s DUI has managed, among other ministries, to secure the foreign and finance ministries. Other parties called on behalf of the Albanian electorate have taken over several ministries and deputy ministers from ...

Read More »

Radikalët dhe ekstremistët nuk kanë vend në arsim dhe politikë

NGA SELIM IBRAIMI– Zakonisht ideologjitë, qofshin ato me karakter politik-kombëtar apo fetar, fillojnë nga tubime të vogla partiake dhe kuptohet se vazhdojnë me mbledhjet e disa anëtarëve me karakter të ndryshëm, të cilat më pas shpërndahen lehtësisht dhe bëhen disa qindra. Në kohët moderne, ideologjitë fetare janë më të rrezikshme për shkak të epërsisë që një grup fetar kërkon mbi ...

Read More »

Radicals and extremists have no place in education and in politics

BY SELIM IBRAIMI- Usually ideologies, whether of a political-national or religious nature, start from small party rallies and are understood to continue with the gatherings of several members of different character, which are then easily dispersed and become several hundred. In modern times, religious ideologies are more dangerous because of the superiority that one religious group demands over another. The ...

Read More »